Meškeriojimo turizmas pajūrio teritorijose siūlo išskirtines plėtros galimybes Pietų Baltijos Regione net ir ne sezonu metu. Tai nauja turizmo kryptis, kuri paįvairins turizmą pajūrio teritorijose bei suteiks naujų rinkos galimybių. Ši nauja kryptis gali įtakoti regionų vystymąsi bei naujų darbo vietų sukūrimą, ypatingai mažiau išsivysčiusiose pajūrio teritorijose.

Kol kas meškeriojimo turizmas yra neišvystyta sritis ir puiki rinkos niša Pietų Baltijos regione. Ši sritis didžiąja dalimi priklauso nuo vietos meškeriotojų bendruomenių iniciatyvų ir bendradarbiavimo.

„CATCH“ projekto misija –  reklamuoti rekreacinį meškeriojimą, skatinant geresnę informacijos ir tikslinės rinkodaros sklaidą bei glaudesnį bendradarbiavimą tarp bendruomenės, informacijos centrų, meškeriotojų asociacijų ir žvejybos verslo.

Projektas „CATCH“ padidins pakrančių bendruomenių gebėjimą vystyti darnų meškeriojimo turizmą, suteiks naujų priemonių turizmo paslaugų teikėjams ir sujungs visas naujas žinias į  meškeriojimo pajūrio teritorijose platformą.

Ši platforma suteiks galimybę vietiniams ir turistams meškeriotojams surasti visą reikiamą informaciją apie juos dominančią veiklą, pradedant nuo kelionės planavimo, užsakymo ir meškeriojimo unikaliose pajūrio vietovėse. Be to, platforma bus svarbi keičiantis žiniomis ir gerąja praktika, bei kuriant jungtinę darnaus meškeriojimo turizmo gaires, skirtas kitoms susidomėjusioms savivaldybėms.

Meškeriojimo turizmas pajūrio teritorijose siūlo unikalią vystymosi galimybę Pietų Baltijos regione, ypač mažiau išsivysčiusioms pajūrio teritorijoms, ne tik vasaros sezonu, bet ir visus metus. Tai vis dar nišinė sritis, kuri didžiąja dalimi priklauso nuo vietos meškeriotojų bendruomenių iniciatyvų ir bendradarbiavimo. Norint tai pakeisti labai svarbu bendradarbiauti tarpvalstybiniu mastu ir kartu reklamuoti pajūrio teritorijų meškeriojimą ir jo ekonominę naudą.

Projekto „CATCH“ regioniniai bendradarbiavimo tinklai yra kuriami siekiant padidinti suinteresuotųjų šalių susidomėjimą darnaus meškeriojimo turizmo tema ir vystyti bei stiprinti sąsajas regioninei plėtrai (kitų ūkio šakų, ar turizmo sektoriaus). Tikimasi, kad tai prisidės prie tolimesnės sklaidos ir ateities sąveikų. Šiam tikslui bus suburtos suinteresuotų šalių grupės, kurios apjungs įvairias tikslines grupes. Šios suinteresuotų šalių grupės dirbs regioniniu, nacionaliniu, bei tarptautiniu lygmenimis (Lietuvoje, Lenkijoje, Vokietijoje, Danijoje), ieškodamos galimybių pajūrio teritorijose plėtoti darnų meškeriojimo turizmą ir didinti pajūrio teritorijų vystymą. Šis bendradarbiavimas ir dalinimasis gerųjų praktikų pavyzdžiais, padės kuriant darnaus meškeriojimo turizmo gaires, skatinančias pajūrio teritorijų vystymąsi, skirtas kitoms savivaldybėms.

(More info – in English)